Årsmöte 2015-03-14

ÅRSMÖTE Bengt Anderbergsällskapet 14 mars 2015
plats: Litteraturhuset Göteborg
1. Mötet öppnades och förklarades vara behörigt utlyst.

2. Uno Rodin valdes till mötesordförande.

3 Margareta Lundberg Rodin valdes till mötessekreterare.

4. Dagordningen godkändes.

5. Werner Aust och Bengt Timan valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Uno Rodin föredrog utsänd verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret. Bilaga 1.

7. Bo Lundgren föredrog utsänd ekonomisk redogörelse för det gångna versamhetsåret. Bilaga 2.

8. Bo Lundgren föredrog Göran Knutssons revisorsberättelse för det avslutade året. Bilaga 3.

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.

10. Ordföranden redogjorde för verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsåret. Årsmötet fastställde verksamhetsplanen. Bilaga 4.

11. Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad d v s 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.

12. Uno Rodin valdes till ordförande ytterligare ett år enligt valberedningens förslag. Övriga ledamöter var sedan tidigare valda på två år. Suppleant Anna-Pia Åhslund har avsagt sig fortsatt uppdrag.

13. Lily Charlotte Lövenstierne valdes till revisor för innevarande verksamhetsår.

14. Werner Aust och Bengt Timan omvaldes som valberedning.

15. Inga motioner hade inkommit.

16. Förslag lämnades vid mötet om att ändra sällskapets stadgar till att årsmöte ska hållas senast under april månad. Detta på grund av Bengt Anderbergs födelsedag och för att priset ska kunna utdelas vid årsmötet.

16. Mötet avslutades.

Ellinor Sjödén läste ur Bengt Anderbergs verk vid årsmötet och tackades för sin mycket uppskattade insats.

Uno Rodin Werner Aust Bengt Timan
ordförande

Publicerad i Mötesprotokoll