Sällskapet

Syftet med Bengt Anderbergsällskapet:

Bengt Anderberg på Bokmässan 1999.

* Att verka för ökad kunskap om och intresse för Bengt Anderberg, hans författarskap och hans liv

* Åstadkomma nyutgivning och inläsning av Bengt Anderbergs verk samt verka för att hans radio – och tv-program tillgängliggörs

* Öka forskningsintresset för Bengt Anderberg och hans författarskap

* Instifta ett litterärt pris

* Anordna föreläsningar och litterära program om Bengt Anderberg främst i Göteborg men även på andra platser, gärna i samarbete med bibliotek

* Initiera att artiklar publiceras i massmedia och litterära tidskrifter