Stadgar för Bengt Anderbergsällskapet

Stadgar för Bengt Anderbergsällskapet

§1. Förening och hemort
Bengt Anderbergs litterära sällskap har sitt säte i Göteborg och bedriver verksamhet där, men även i andra delar av landet.

§2. Syfte
Föreningens syfte är att sprida kunskap om författaren Bengt Anderberg och öka intresset för hans författarskap genom olika aktiviteter.

§3. Oberoende
Föreningen är religiöst och politiskt oberoende. Föreningen är medlem i De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd (DELS).

§4. Verksamhetsår
Är 1 januari – 31 december.

§5. Medlem
Som medlem antas intresserade som godkänner föreningens stadgar och mål, samt betalar fastställd medlemsavgift till föreningen. Medlem har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt. Medlem kan utträda ur föreningen genom att anmäla detta skriftligt till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§6. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas vid årsmöte.

§7. Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen ska tillvarata och utveckla föreningens verksamhet i enlighet med dess syften. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. Styrelsen förbereder årsmöte, ansvarar för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar, samt verkställer de beslut som fattas vid årsmötet. Styrelsen består av ordförande och vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare en ledamot och minst två suppleanter.
Styrelsen väljs enligt följande:
Ordförande väljs vid årsmöte 1 år
Vice ordförande 1 år
Sekreterare 2 år
Kassör 2 år
Ledamot 2 år

Suppleant 2 år
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga ledamöter. Suppleant ersätter ordinarie ledamot. Avgår ledamoten under mandattiden inträder suppleant i dess ställe. En föreningsrevisor granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. Denna väljs vid årsmötet och behöver inte vara medlem i föreningen. Valbar är person som inte ingår i styrelsen och som har kunskaper om granskning.

§8. Valberedning
Valberedningen består av två medlemmar som väljs vid årsmötet för att lägga förslag på personer som ska ingå i nästkommande styrelse, enligt föreskrivna stadgar.

§9. Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska anses behörigt utlyst ska föreningens medlemmar (skriftligen per post eller mail) meddelas senast 2 veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Godkännande av dagordning
6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret.
8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår.
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Inkomna motioner (motioner skall ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före Årsmötet)
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

§10. Extra årsmöte
Om styrelsen eller revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som omnämnts i kallelsen behandlas.

§11. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande samt av kassör var för sig.

§12. Rösträtt
Alla medlemmar som betalat sin årsavgift äger rösträtt vid årsmötet. På styrelsemöten har enbart närvarande i styrelsen rösträtt.

§13. Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmötet, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal avgörs beslut med lottdragning.

§14. Stadgeändring
Stadgar kan endast ändras vid årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med 2/3 av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

§15. Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte. Att upplösningen behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3- delars majoritet på årsmötet. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska tillgångarna gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.