Årsmötet 18 april 2021

Här kommer protokollet från årets årsmöte. Det justerade dokumentet ligger sist.

Protokoll från

ÅRSMÖTE i Bengt Anderbergsällskapet

Söndag 18 april 2021 kl. 15.00- 16.30 på Göteborgs Litteraturhus

 Deltagare: Werner Aust, Marianne Håwi, Margareta Lundberg Rodin, Bo Lundgren, Lily Charlotte Löwenstierna, Ingrid Norrman,  Ellionor Sjödén, Bengt Timan och Aino Trosell. Följande medlemmar hade lämnat fullmakt till Margareta Lundberg Rodin: Sten Jacobsson, Anna Pia Åhslund och Gunilla Willaume. 

 1. Mötet öppnandes av Margareta Lundberg Rodin
 2. Mötet fanns ha utlysts i behörig ordning.
 3. Till mötesordförande valdes Ingrid Norrman
 4. Till mötessekreterare valdes Margareta Lundberg Rodin
 5. Mötet godkände den utsända dagordningen och fastställde röstlängd till mötet.
 6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Marianne Håwi och Ellionor Sjödén.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för två år föredrogs och godkändes. Bilaga 1.
 8. Ekonomisk berättelse för två år föredrogs muntligt av Bo Lundgren. Den 1 januari 2021 var sällskapets saldo 28.846 kr. Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.
 9. Revisorsberättelse för de två åren föredrogs av Lily Charlotte Löwenstierne. Årsmötet godkände revisionsberättelsen. Bilaga 2.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
 11. Utsänd verksamhetsplan för kommande verksamhetsår föredrogs och godkändes av årsmötet. Bilaga 3.
 12. Budgetplan för 2021 föredrogs muntligt och godkändes av årsmötet.
 13. Medlemsavgift beslutades vara oförändrad d v s 100 kr för enskild och 150 kronor för familj.
 14. Valberedningen föreslår och årsmötet beslutar att Ingrid Norrman väljs till ny ordförande 1 år. Till ny ledamot i styrelsen invaldes Thomas Lindelöw 1 år och Margareta Lundberg Rodin, omvaldes ett år. Tidigare styrelseledamot Staffan Thorson valdes till suppleant ett år.
 15. Till nya firmatecknare på Nordea valdes Ingrid Norrman och Margareta Lundberg Rodin.
 16. Lily Charlotte Löwenstierne omvaldes till revisor ytterligare ett år.
 17. Bengt Timan och Werner Aust omvaldes till valberedning ett år.
 18. Inga motioner har inkommit.
 19. Övriga frågor

Marianne Håwi väckte frågan om inte radioprogram med Bengt Anderberg kunde sändas på nytt. Styrelsen tackar för förslaget och tar upp frågan vid kommande styrelsemöte.

Werner Aust föreslog en tyst minut för sällskapets avlidne ordförande Uno Rodin vilket sedan genomfördes.

 1. Mötet avslutades med att Aino Trosell berättar om: Betydelse av bokhylla apropå bokhyllan i Bengt Anderbergs kök. Hon berättade också om sitt eget författarskap. Ordförande tackar henne för ett intressant föredrag.

Justerare:     Ingrid Norrman                Marianne Håwi               Ellinor Sjödén

Publicerad i Mötesprotokoll