Konstituerande möte Bengt Anderbergsällskapet lördag den 5 april 2014

Konstituerande möte Bengt Anderbergsällskapet lördag den 5 april 2014
Litteraturhuset, Heurlins plats 1, Göteborg

1. Mötet öppnades av Uno Rodin ordförande i sällskapets interimsstyrelse

2. Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

3. Anna Pia Åhslund valdes till mötesordförande.

4. Margareta Lundberg Rodin valdes till mötessekreterare.

5. Dagordning till mötet fastställdes.

6. Till justerare tillika rösträknare valdes Bo Lundgren och Bengt Timan.

7. Bengt Anderbergs litterära sällskaps bildande fastställdes jämte stadgar för sällskapet, Bilaga 1.

8. Medlemsavgift i sällskapet fastställdes till 100 kr för enskild person och 150 kr för familj.

9. Uno Rodin valdes till ordförande i Bengt Anderbergsällskapet.
Till styrelse valdes Margareta Lundberg Rodin, Bo Lundgren, Ellinor Sjödén, Staffan Thorson, Eva Wallmark, Gunilla Willaume och Anna Pia Åhslund.

10. Till valberedning valdes Bengt Timan och Werner Aust.

11. Aktiviteter som planeras framöver föredrogs av Margareta Lundberg Rodin och mötesdeltagarna föreslogs komma med förslag. Författarna Bengt Berg och Peter Törnkvist föreslogs inbjudas framöver.
Alla som deltagit i mötet tackades och framför allt de som berättade några av sina minnen och tankar om Bengt Anderberg: Rolf Anderberg bror, Olle Langert vän, Carl Magnus von Seth vän och författare Claes Hylinger, och Ellinor Sjödén som vid mötet framförde dikter och prosa av Bengt Anderberg, samt sällskapets ordförande som inledde programmet som föregick detta konstituerande mötet.

12. Inga övriga frågor fanns.

13. Mötet avslutades.

Justeras:

Bo Lundgren

Bengt Timan

Publicerad i Mötesprotokoll